نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان فصل سوم تشریحی

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- محلول های زیر را براساس افزایش فشار بخار مرتب كنید و دلیل بیاورید . محلول 1 مولال شكر – محلول…

نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان فصل دوم تشریحی

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات:  1- اگر برای افزایش دمای g 50 مس به مقدار ˚C10 به J 5/192 گرما نیاز باشد ، ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی مس…

نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان فصل اول تشریحی

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- مراحل مختلف برای تهیه mL 100 محلول mol.L-1 1/0 پتاسیم پرمنگنات KMnO4 را با محاسبات لازم توضیح دهید .         2- چند میلی…

بخشی از سوالات انگلیسی درس اول سال سوم دبیرستان

A) New Words                                                           a) Fill in the blanks with the following words:   end –  improve – relax – effects –  average – relaxed- eyesight –  certain – kinds   1. What do you usually do in your free time? ►” I…