نمونه سوال آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان ۸۷-۸۶

سوالات تشریحی ۴نمره

۱٫     انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آندو را ذکر کنید .

۲٫     وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(۴ مورد )

۳٫     اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان کنید .(۴مورد ) 

۴٫     اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان کنید.

سئوالات چهار گزینه‌ای

۱٫ در کدامیک از آیات قرآنی به اهمیت آمادگی دفاعی اشاره شده است .

الف) آیه ۱۰۲ سوره نساء ب) آیه ۳۰ سوره بقر  ج) آیه ۶۰ سوره انفال                د) مورد الف و ج

۲٫ کدامیک از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  کانال                                    ج) گودال     د) درختان تنومند

۳٫ کدامیک از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟

الف) زیر تونل‌ها    ب) استخر   ج) اتاق بتونی  د) زیر زمین و معابر امن

۴      کدامیک از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟ 

الف)  ضد عفونی کردن پناهگاه   ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی ج) جلوگیری از نفوذ حشرات  د) همه موارد

۵٫     آتش سوزی ناشی از برق جزء کدامیک از انواع آتش سوزی است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم    د) نوع چهارم

۶٫     خفه کردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای کاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی  ج) جلوگیری از رسیدن اکسیژن   د) همه موارد

۷٫     کدامیک از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست     ب) گوش  ج) موارد الف و ب     د) هیچکدام

۸٫     هدف از تعریف : « مقدار ملی گرم غبار یا ذرات مواد شیمیایی در واحد حجم هوا » چه می باشد ؟

الف) دُز کشنده متوسط    ب) غلظت مواد شیمیایی  ج) دُز      د) پایداری                              

۹٫     آمپول آتروپین در مقابله با کدام عامل شیمیایی کاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه کننده          ج) عامل تاول زا      د) عامل اعصاب

۱۰٫مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به کدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور    ب) عامل ناتوان کننده  ج) عامل خفه کننده            د) عامل اشک آور

۱۱٫تابلو مثلث حاوی ماسک با زمینه آبی نشانگر کدام نوع آلودگی است ؟

الف) اتم    ب) گاز  ج) میکروب    د) موارد الف و ب

۱۲٫کدامیک جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپیما های بمب افکن  

  ج) احساس بوهای غیر عادی د) مشاهده زیاد شدن حشرات

۱۳٫زمان ماسک گذاری چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

۱۴٫کدامیک جزء موارد ماسک برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا کردن ماسک   ب) جدا کردن عامل مایع و جامد

ج) تعویض بدنه ماسک         د) خشک کردن ماسک 

۱۵٫کدامیک جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میکروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا      ج)  جوشاندن کنسرو    د) همه موارد  

۱۶٫کدامیک از نکات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه   ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاکسازی جاده ها                                                                د) ماسک گذاری

 

 ***

هنرستان کاردانش شهید باباصفرعلی

آزمون  درس : آمادگی دفاعی       رشته:        امتحانات نوبت اول      سال تحصیلی ۸۷-۸۸

نام و نام خانوادگی :              کلاس :        دبیر :آقای فیروزان

دفاع را تعریف نموده و انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آن دو دفاع  را ذکر کنید .

وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(۴ مورد )

اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان کنید .(۴مورد )

اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان کنید .(۴ مورد )

پناهگاه را تعریف کرده و ۴ پناهگاه موجود در اماکن عمومی را نام ببرید.

روش مقابله با هر یک از انواع آتش سوزی را بنویسید:

چوب و کاغذ

نفت بنزین و الکل

برق:

گاز

کدامیک از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  کانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

کدامیک از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟الف) زیر تونل‌ها              ب) استخر          ج) اتاق بتونی        د) زیر زمین و معابر امن

کدامیک از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟

الف)  ضد عفونی کردن پناهگاه  ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی    ج) جلوگیری از نفوذ حشرات         د) همه موارد

آتش سوزی ناشی از برق جزء کدامیک از انواع آتش سوزی است ؟    الف) نوع اول       ب) نوع دوم      ج) نوع سوم  د) نوع چهارم

خفه کردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای کاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی  ج) جلوگیری از رسیدن اکسیژن           د) همه موارد

کدامیک از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست      ب) گوش      ج) دستگاه تنفس        د)همه موارد       

مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به کدام عامل است ؟الف) عامل تهوع آور ب) عامل ناتوان کنندهج) عامل خفه کننده د) عامل اشک آور  تابلو

مثلث حاوی ماسک با زمینه آبی نشانگر کدام نوع آلودگی است ؟   الف) اتم    ب) گاز  ج) میکروب   د) موارد الف و ب

کدامیک جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا  ب) مشاهده هواپیما های بمب افکن  ج) احساس بوهای غیر عادی       د) مشاهده زیاد شدن حشرات

بهترین زمان ماسک گذاری چه هنگام است ؟       الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده   ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده ج) قبل از وقوع حمله ش . م .   د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر

کدامیک جزء موارد ماسک برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا کردن ماسک         ب) جدا کردن عامل مایع و جامد              ج) تعویض بدنه ماسک         د) خشک کردن ماسک

کدامیک جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میکروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                 

ج)  جوشاندن کنسرو                     د) همه موارد

کدامیک از نکات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه   ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    ج) پاکسازی جاده هاد) ماسک گذاری

 **

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان ۸۷-۸۶

۱٫     انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آندو را ذکر کنید .۱ نمره

۲٫     وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(۴ مورد )۱ نمره

۳٫     اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان کنید .(۴مورد ) ۱ نمره

۴٫     اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان کنید .(۴ مورد ) ۱ نمره

سئوالات چهار گزینه‌ای

۱٫ در کدامیک از آیات قرآنی به اهمیت آمادگی دفاعی اشاره شده است .

الف) آیه ۱۰۲ سوره نساء            ب) آیه ۳۰ سوره بقره  ج) آیه ۶۰ سوره انفال                د) مورد الف و ج

۲٫ کدامیک از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  کانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

۳٫ کدامیک از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟

الف) زیر تونل‌ها                    ب) استخر                                   ج) اتاق بتونی                              د) زیر زمین و معابر امن

۴      کدامیک از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟ 

الف)  ضد عفونی کردن پناهگاه ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی   ج) جلوگیری از نفوذ حشرات         د) همه موارد

۵٫     آتش سوزی ناشی از برق جزء کدامیک از انواع آتش سوزی است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم   د) نوع چهارم

۶٫     خفه کردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای کاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی   ج) جلوگیری از رسیدن اکسیژن           د) همه موارد

۷٫     کدامیک از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست                            ب) گوش                                    ج) موارد الف و ب                     د) هیچکدام

۸٫     هدف از تعریف : « مقدار ملی گرم غبار یا ذرات مواد شیمیایی در واحد حجم هوا » چه می باشد ؟

الف) دُز کشنده متوسط  ب) غلظت مواد شیمیایی ج) دُز د) پایداری                                    

۹٫     آمپول آتروپین در مقابله با کدام عامل شیمیایی کاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه کننده                          ج) عامل تاول زا                         د) عامل اعصاب

۱۰٫مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به کدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور  ب) عامل ناتوان کننده ج) عامل خفه کننده                    د) عامل اشک آور

۱۱٫تابلو مثلث حاوی ماسک با زمینه آبی نشانگر کدام نوع آلودگی است ؟

الف) اتم ب) گاز ج) میکروب  د) موارد الف و ب

۱۲٫کدامیک جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپیما های بمب افکن  

  ج) احساس بوهای غیر عادی  د) مشاهده زیاد شدن حشرات

۱۳٫زمان ماسک گذاری چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

۱۴٫کدامیک جزء موارد ماسک برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا کردن ماسک  ب) جدا کردن عامل مایع و جامد ج) تعویض بدنه ماسک         د) خشک کردن ماسک 

۱۵٫کدامیک جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میکروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                  ج)  جوشاندن کنسرو                 د) همه موارد  

۱۶٫کدامیک از نکات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه  ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاکسازی جاده ها                                                                د) ماسک گذاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا جواب را وارد کنید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.