نمونه سوال آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

سوالات تشریحی 4نمره

1.     انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آندو را ذكر كنید .

2.     وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(4 مورد )

3.     اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان كنید .(4مورد ) 

4.     اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان كنید.

سئوالات چهار گزینه‌ای

1. در كدامیك از آیات قرآنی به اهمیت آمادگی دفاعی اشاره شده است .

الف) آیه 102 سورة نساء ب) آیه 30 سورة بقر  ج) آیة 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كدامیك از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال     د) درختان تنومند

3. كدامیك از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟

الف) زیر تونل‌ها    ب) استخر   ج) اتاق بتونی  د) زیر زمین و معابر امن

4      كدامیك از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟ 

الف)  ضد عفونی كردن پناهگاه   ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی ج) جلوگیری از نفوذ حشرات  د) همه موارد

5.     آتش سوزی ناشی از برق جزء كدامیك از انواع آتش سوزی است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم    د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای كاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی  ج) جلوگیری از رسیدن اكسیژن   د) همه موارد

7.     كدامیك از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست     ب) گوش  ج) موارد الف و ب     د) هیچكدام

8.     هدف از تعریف : « مقدار ملی گرم غبار یا ذرات مواد شیمیایی در واحد حجم هوا » چه می باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط    ب) غلظت مواد شیمیایی  ج) دُز      د) پایداری                              

9.     آمپول آتروپین در مقابله با كدام عامل شیمیایی كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده          ج) عامل تاول زا      د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور    ب) عامل ناتوان كننده  ج) عامل خفه كننده            د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوی ماسك با زمینه آبی نشانگر كدام نوع آلودگی است ؟

الف) اتم    ب) گاز  ج) میكروب    د) موارد الف و ب

12.كدامیك جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپیما های بمب افكن  

  ج) احساس بوهای غیر عادی د) مشاهده زیاد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاری چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كدامیك جزء موارد ماسك برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك   ب) جدا كردن عامل مایع و جامد

ج) تعویض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كدامیك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میكروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا      ج)  جوشاندن كنسرو    د) همه موارد  

16.كدامیك از نكات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه   ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازی جاده ها                                                                د) ماسك گذاری

 

 ***

هنرستان كاردانش شهید باباصفرعلی

آزمون  درس : آمادگی دفاعی       رشته:        امتحانات نوبت اول      سال تحصیلی 87-88

نام و نام خانوادگی :              كلاس :        دبیر :آقای فیروزان

دفاع را تعریف نموده و انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آن دو دفاع  را ذكر كنید .

وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(4 مورد )

اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان كنید .(4مورد )

اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان كنید .(4 مورد )

پناهگاه را تعریف کرده و 4 پناهگاه موجود در اماکن عمومی را نام ببرید.

روش مقابله با هر یک از انواع آتش سوزی را بنویسید:

چوب و کاغذ

نفت بنزین و الکل

برق:

گاز

كدامیك از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

كدامیك از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟الف) زیر تونل‌ها              ب) استخر          ج) اتاق بتونی        د) زیر زمین و معابر امن

كدامیك از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟

الف)  ضد عفونی كردن پناهگاه  ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی    ج) جلوگیری از نفوذ حشرات         د) همه موارد

آتش سوزی ناشی از برق جزء كدامیك از انواع آتش سوزی است ؟    الف) نوع اول       ب) نوع دوم      ج) نوع سوم  د) نوع چهارم

خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای كاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی  ج) جلوگیری از رسیدن اكسیژن           د) همه موارد

كدامیك از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست      ب) گوش      ج) دستگاه تنفس        د)همه موارد       

مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به كدام عامل است ؟الف) عامل تهوع آور ب) عامل ناتوان كنندهج) عامل خفه كننده د) عامل اشك آور  تابلو

مثلث حاوی ماسك با زمینه آبی نشانگر كدام نوع آلودگی است ؟   الف) اتم    ب) گاز  ج) میكروب   د) موارد الف و ب

کدامیك جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا  ب) مشاهده هواپیما های بمب افكن  ج) احساس بوهای غیر عادی       د) مشاهده زیاد شدن حشرات

بهترین زمان ماسك گذاری چه هنگام است ؟       الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده   ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده ج) قبل از وقوع حمله ش . م .   د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر

كدامیك جزء موارد ماسك برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك         ب) جدا كردن عامل مایع و جامد              ج) تعویض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك

كدامیك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میكروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                 

ج)  جوشاندن كنسرو                     د) همه موارد

كدامیك از نكات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه   ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    ج) پاكسازی جاده هاد) ماسك گذاری

 **

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

1.     انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آندو را ذكر كنید .1 نمره

2.     وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(4 مورد )1 نمره

3.     اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان كنید .(4مورد ) 1 نمره

4.     اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان كنید .(4 مورد ) 1 نمره

سئوالات چهار گزینه‌ای

1. در كدامیك از آیات قرآنی به اهمیت آمادگی دفاعی اشاره شده است .

الف) آیه 102 سورة نساء            ب) آیه 30 سورة بقره  ج) آیة 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كدامیك از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

3. كدامیك از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟

الف) زیر تونل‌ها                    ب) استخر                                   ج) اتاق بتونی                              د) زیر زمین و معابر امن

4      كدامیك از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟ 

الف)  ضد عفونی كردن پناهگاه ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی   ج) جلوگیری از نفوذ حشرات         د) همه موارد

5.     آتش سوزی ناشی از برق جزء كدامیك از انواع آتش سوزی است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم   د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای كاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی   ج) جلوگیری از رسیدن اكسیژن           د) همه موارد

7.     كدامیك از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست                            ب) گوش                                    ج) موارد الف و ب                     د) هیچكدام

8.     هدف از تعریف : « مقدار ملی گرم غبار یا ذرات مواد شیمیایی در واحد حجم هوا » چه می باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط  ب) غلظت مواد شیمیایی ج) دُز د) پایداری                                    

9.     آمپول آتروپین در مقابله با كدام عامل شیمیایی كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده                          ج) عامل تاول زا                         د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور  ب) عامل ناتوان كننده ج) عامل خفه كننده                    د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوی ماسك با زمینه آبی نشانگر كدام نوع آلودگی است ؟

الف) اتم ب) گاز ج) میكروب  د) موارد الف و ب

12.كدامیك جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپیما های بمب افكن  

  ج) احساس بوهای غیر عادی  د) مشاهده زیاد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاری چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كدامیك جزء موارد ماسك برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك  ب) جدا كردن عامل مایع و جامد ج) تعویض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كدامیك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میكروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                  ج)  جوشاندن كنسرو                 د) همه موارد  

16.كدامیك از نكات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه  ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازی جاده ها                                                                د) ماسك گذاری

 

One Reply to “نمونه سوال آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *