استوکیومتری

استوکیومتری بخشی از شیمی است که راجع به نسبت عنصرها در ترکیب (استوکیومتری فرمولی) و یا نسبت تعداد مولهای واکنش دهنده ها و فرآورده ها دریک واکنش و ایجاد رابطه ی کمی بین واکنش دهنده ها و فرآورده ها (استوکیومتری…

عوامل موثر در خصلت یونی و خصلت کووالانسی یک پیوند

به طور کلی وقتی در یک پیوند کووالانس اتم های در گیر پیوند همسان نبوده وبین آنها در قدرت الکترونگاتیوی اختلاف باشد ابر الکترونی پیوند بین اتم ها توزیع یکنواخت نداشته وبه سمت اتم الکترونگاتیوتر کشیده می شود در این…

قاعده اکتت یا هشتایی

هشتایی شدن تعداد الکترونهای موجود در بیرونی ترین لایه ی الکترونی (لایه ظرفیت) و دستیابی به آرایش الکترونی گاز نجیب مبنایی برای سنجش پایداری اتم ها و میزان واکنش پذیری آنها است. عناصر گروه اول با از دست دادن یک…

اصل طرد پائولی و قاعده ی هوند

مفهوم این اصل آن است که در اتمهای چند الکترونی، الکترونها، ترازهای انرژی را به ترتیب پایداری آنها اشغال می‌کنند. یعنی ابتدا ترازی که در سطح پایین‌تری قرار دارد و درنتیجه پایدارتر است، از الکترون اشغال یا پر می‌شود و…

چرا دمای ذوب گالیم نسبت به آلومینیوم به طور غیر عادی پایین است؟

دلیل پایین بودن دمای ذوب گالیم کوچک تر بودن آن نسبت به آلومینیم است، زیرا می دانید با بزرگ شدن اتم، قدرت نیروهای واندروالسی افزایش می یابد و با افزایش نیروهای بین مولکولی، مولکول ها با استحکام بیش تری به…

روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر

روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر شعاع كووالانسی نصف فاصله هسته ها در یك مولكول دو اتمی جور هسته را شعاع كووالانسی می گویند بطور كلی شعاع كووالانسی در جدول تنابی از چپ به راست كاهش و از بالا یه پایین افزایش…