روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر

روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر

شعاع كووالانسی
نصف فاصله هسته ها در یك مولكول دو اتمی جور هسته را شعاع كووالانسی می گویند
بطور كلی شعاع كووالانسی در جدول تنابی از چپ به راست كاهش و از بالا یه پایین افزایش می یابد علت اینست كه در یك تناوب از چپ به راست كه می رویم تعداد لایه های الكترونی ثابت است ولی بار مثبت هسته افزایش می یابد در نتیجه الكترون های بیرونی را بیشتر به سوی خود كشیده و اتم كوچكتر می شود

برای مشاهده ادامه خواص به ادامه مطلب مراجعه کنید.

در یك گروه از بالا به پایین از یك طرف تعداد لایه های الكترونی افزایش یافته پس باید اتم بزرگتر شود و از طرف دیگر بار مثبت هسته افزایش می یابد پس باید اتم كوچكتر شود به نظر می رسد این دو عامل باید اثر یكدیگر را خنثی كنند ولی تاثیر زیاد شدن تعداد لایه های الكترونی خیلی بیشتر است

انرژی نخستین یونش

مقدار انرژی لازم برای جدا كردن سست ترین الكترون از اتم در حالت گازی شكل و تبدیل آن به یون یك بار مثبت گازی شكل را به ازای یك مول انرژی نخستین یونش می گویند.

انرژی نحستین یونش در هر تناوب از چپ به راست با افزایش عدد اتمی افزایش می یابد ولی عناصر 
گروه های دوم و پانزدهم در این مورد رفتاری غیر عادی دارند یعنی انرژی نخستین یونش آنها از عنصر قبل و بعد از خودشان بیشتر است علت این امر به پایداری آرایش الكترونی لایه ظرفیت این عنصر ها ربط پیدا می كند كه به ترتیب آرایش پر و آرایپ نیمه پر دارند
در یك گروه از بالا یه پایین انرژی نخستین یونش به طور منظم كاهش پیدا می كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *