قاعده اکتت یا هشتایی

هشتایی شدن تعداد الکترونهای موجود در بیرونی ترین لایه ی الکترونی (لایه ظرفیت) و دستیابی به آرایش الکترونی گاز نجیب مبنایی برای سنجش پایداری اتم ها و میزان واکنش پذیری آنها است.

عناصر گروه اول با از دست دادن یک الکترون، گروه دوم با از دست دادن دو الکترون و آلومنیوم در گروه سوم با از دست دادن ۳ الکترون به آرایش گاز نجیب پیش از خود می رسند.

گروه ۱۵ با گرفتن ۳ الکترون، گروه ۱۶ با گرفتن ۲ الکترون و عناصر گروه ۱۷ با گرفتن ۱ الکترون به آرایش گاز نجیب بعدی می رسند.

فسفر با گرفتن ۳ الکترون به آرایش آرگون می رسد و پایدار
می شود.

منیزیم با از دست دادن ۲ الکترون به آرایش نئون می رسد وپایدار می شود.

از آنجا که اتم ها ذره هایی خنثی هستند با از دست دادن یا گرفتن یک یا چند الکترون به ذره هایی بار دار به نام یون تبدیل می شوند. اتم فلزها با از دست دادن الکترون به کاتیون و اتم نافلزها با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می شوند.
بنابراین اتم سدیم با از دست دادن یک الکترون به آرایش نئون می رسد و اتم کلر با گرفتن یک الکترون خود را به آرایش آرگون می رساند.

منبع : سایت جهان تاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *