نمونه سوالات آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان ترم دوم

نمونه سوالات آمادگی دفاعی                                                       1-     دفاع را تعریف كنید . ص 2 2-     انواع دفاع را نام برده و یك مورد آن را توضیح دهید . ص 2 3-     دو تفاوت اساسی دفاع غریزی و دفاع آگاهانه را بنویسید .…