Currently browsing tag

معدنی

حرکت های مولکولی

یک مولکول می تواند دارای حرکت های زیر باشد: ۱- انتقالی : (translation) عبارت از حرکت مرکز جرم مولکول است . ۲- …

لعابها و انواع آنها

لعابها طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی را در بر می‌گیرند. لعاب مربوط به سرامیک معمولا مخلوط شیشه مانندی متشکل از …

نامگذاری اسیدهای معدنی

دانش آموزان توجه کنید که نامگذاری ترکیبات شیمیایی با قاعده ی معروف IUPAC ( آیوپاک)۱ در جهان پذیرفته شده است. اسیدهای معدنی …