نمونه سوالات شیمی دوم دبیرستان فصل پنجم

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- الماس و گرافیت  را در موارد زیر با هم مقایسه کنید : الف) رسانایی الکتریکی                                    ب) طول پیوند 2- علت رسانایی الكتریكی در گرافیت را…