سوالات زبان تگلیسی سال دوم دبیرستان درس چهارم قسمت اول

برای هریک از جملات زیر کلمه مناسب انتخاب کنید. miner      –       factory    –      use     –      machine   1. She bought a washing ……………………. 2. They make cars in the ……………………. 3. Can I …………………… your phone? 4. A person who works…