نمونه سوالات شیمی دوم دبیرستان فصل یک

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- اگر اتم A دارای 19 پروتون و 20 نوترون باشد، نماد شیمیایی كامل آن را بنویسید.  2-  آیا می توان گفت كه اصل بنا گذاری در آرایش…

سوالات زبان تگلیسی سال دوم دبیرستان درس چهارم قسمت اول

برای هریک از جملات زیر کلمه مناسب انتخاب کنید. miner      –       factory    –      use     –      machine   1. She bought a washing ……………………. 2. They make cars in the ……………………. 3. Can I …………………… your phone? 4. A person who works…