Currently browsing tag

تست هوش

تست هوش ریاضی

با توجه به شکل زیر مشخص کنید به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟ پاسخ معما بعدا داده خواهد شد.