روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر

روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر شعاع كووالانسی نصف فاصله هسته ها در یك مولكول دو اتمی جور هسته را شعاع كووالانسی می گویند بطور كلی شعاع كووالانسی در جدول تنابی از چپ به راست كاهش و از بالا یه پایین افزایش…