قلمرو الکترونی

همان طور که میدانید الکترونهای پیونی و ناپیوندی دارای بار منفی هستنداین آرایش ها باید طوری تعیین شود که میان جفت الکترنهای پیوندی و ناپیوندی مولکول کمترین دافعه وجود داشته باشد.دراین روش برای سادگی به جای جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی از واژه قلمرو الکترونی استفاده می شود.
قلمرو الکترونی به ناحیه ای در اطراف اتم گفته می شود که الکترونها صرف نظر از تعداد در آنجا حضور دارند .
همواره به یاد داشته باشیدکه در این تعریف پیوندهای یگانه دوگانه و سه گانه را یک قلمرو به شمار می آوریم.

منبع : سایت جهان تاب

One Reply to “قلمرو الکترونی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *