شيوه برگزاری آزمون مرحله دوم المپياد شيمي

اطلاعيه كميته علمي المپياد شيمي كشور درخصوص شيوه آزمون مرحله دوم المپياد شيمي قابل توجه دانش آموزان پذيرفته شده در مرحله اول آزمون المپياد شيمي سال 92-91: بنا به اعلام كميته المپياد شيمي آزمون مرحله دوم به صورت تستي و…