چرا دمای ذوب گالیم نسبت به آلومینیوم به طور غیر عادی پایین است؟

دلیل پایین بودن دمای ذوب گالیم کوچک تر بودن آن نسبت به آلومینیم است، زیرا می دانید با بزرگ شدن اتم، قدرت نیروهای واندروالسی افزایش می یابد و با افزایش نیروهای بین مولکولی، مولکول ها با استحکام بیش تری به…