وارونگي قطبی نزدیک است

میدان مغناطیسی زمین به حدی ضعیف شده است که احتمال تغییر جهت آن می‌رود. قطب مغناطیسی شمال زمین در حال جابه‌جایی و ضعیف شدن است. البته این به هیچوجه اتفاق تازه‌ای نیست اما به نظر می‌رسد دانشمندان به کشف علت…