تصحیح ثبت نام های پایه اول راهنمایی المپیاد 91

قابل توجه مدیران محترم مدارس دانش آموزانی که در سال 92-91 به اشتباه در پایه اول راهنمایی ثبت نام شده بودند آزاد شدند تا مطابق با قوانین و بخشنامه های ارسالی در پایه مورد نظر ثبت نام شوند ، لذا…