قلمرو الکترونی

همان طور که میدانید الکترونهای پیونی و ناپیوندی دارای بار منفی هستنداین آرایش ها باید طوری تعیین شود که میان جفت الکترنهای پیوندی و ناپیوندی مولکول کمترین دافعه وجود داشته باشد.دراین روش برای سادگی به جای جفت الکترونهای پیوندی و…

نمونه سوالات دینی سوم دبیرستان درس پنجم

امروز نمونه سوالات تشریحی درس پنجم دینی سوم دبیرستان را برای شما عزیزان آماده کرده ایم : 1- سه مورد از قلمرو های پیامبر اکرم(ص) را نام ببرید.  2- یکی از قلمروهای رسالت پیامبر ” دریافت وحی و رساندن آن…