نمونه سوالات شیمی دوم دبیرستان فصل چهارم

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- پیوند کوالانسی بین دو اتم چه زمانی تشکیل می شود ؟ 2- در یک مولکول دواتمی چه عواملی سبب می…

نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان فصل چهارم

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- واكنش پذیری هیدروكربن های سیرشده بیشتر است یا سیرنشده ؟ چرا ؟  2- از سوختن یك گرم بوتان kJ  , (C4H10) 3/49…