پاسخ خود آزمايي درس سوم زبان فارسی 3 (ويرايش) ، ص 31

خود آزمايي درس سوم زبان فارسی 3 (ويرايش ) ، ص 31 1-  موضوع ساده اما نگران كننده اين است كه وقتي انرژي بدن كاهش يابد مي تواند، به راحتي شما راعصباني كند.  موضوع ساده اما نگران كننده اين است…