Currently browsing tag

جرم اتمی

جرم اتمی (دالتون)

همانطور که می دانید هرگز نمی توان یک اتم را جدا کرده، آن را در ترازو گذاشت و جرم آن را اندازه …