شاهکارهای مندلیف در ساخت شهرک عناصر

شاهکارهای مندلیف در ساخت شهرک عناصر : روابط همسایگی:دانشمندان پیش از مندلیف در طبقه بندی عناصر هر یک را جداگانه و بدون وابستگی به سایر عناصر در نظر می گرفتند.اما مندلیف خاصیتی را کشف کرد که روابط بین عنصرها را…