نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان فصل چهارم

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- واكنش پذیری هیدروكربن های سیرشده بیشتر است یا سیرنشده ؟ چرا ؟  2- از سوختن یك گرم بوتان kJ  , (C4H10) 3/49…

نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان فصل سوم

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- باتوجه به عناصر گروه  (18) گازهای نجیب به سؤالات پاسخ دهید : آ) كریپتون در زمان مندلیف ناشناخته بود .…

نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان فصل دوم

این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- چرا دانشمندان تنفس و فتوسنتز را مكمل یكدیگر می دانند ؟ 2- به كمك نظریه ی جنبش مولكولی گازها هریك…

نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان فصل یک

این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- باتوجه به داده های جدول مقابل كدامیك از               كلروفرم    الكل      آب      مایع مایع ها زودتر تبخیر می شود ؟…

نمونه سوال انگلیسی از درس اول اول دبیرستان بخش 1

A) New Words                                                            a- Fill in the blanks with the following words:   little –  pretty – plant – means –  all over – loves- grows –  alone – kindergarten          1) Where do you want to travel, Ali?    ►” I want…

نمونه سوال انگلیسی پایان ترم از درس اول اول دبیرستان

Spelling:  A) Complete the incomplete words : (3) Friedrich sa-d,” school should be a happy pla-e. It should be l-ke a ga-den. Children should doth-ngs with their hands. He start-d his school . He c-lled it a kindergarten. Pe-ple le-rned abo-t his new school. So-n there were kindergarten all over the world. He made school a happ-erplace for…