فرم انتخاب رشته دانش پژوهان دارای مدالهای نقره و برنز

دانش پژوهان لازم است فرم موجود در سایت دانش پژوهان جوان را تکمیل و با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه ، اصل و تصویر كارت ملی، اصل و تصویر گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی و اصل و…