نامگذاری اسیدهای معدنی

دانش آموزان توجه کنید که نامگذاری ترکیبات شیمیایی با قاعده ی معروف IUPAC ( آیوپاک)۱ در جهان پذیرفته شده است. اسیدهای معدنی را نیز هنگام نامگذاری، به دو دسته دوتایی و سه تایی (اکسیژن دار) تقسیم می کنند. نامگذاری اسیدهای…