آخرین اخبار از مرحله دوم المپیاد کشوری اردیبهشت 1390

طبق آخرین  بخشنامه ای که از سوی معاونت دانش پژوهان جوان برای مدیریت آموزش و پرورش استانها ارسال شده است. تاریخ برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی در سال 91، نسبت به آخرین خبر اعلام شده تغییری نداشته است . توزیع…