زمان برگزاري آزمون هاي مرحله دوم 92

زمان برگزاري آزمون هاي مرحله دوم ارديبهشت ماه 92 المپیاد دوره روز تاریخ ساعت شروع فیزیک بیست و ششمين سه شنبه 10/2/92 08:30 زیست شناسی شانزدهمين سه شنبه 10/2/92 08:30 کامپیوتر* بیست و سومين سه شنبه 10/2/92 14:00 کامپیوتر* بیست…