چرا آسمان آبی است؟

رنگ آسمان ناشی از این واقعیت است که نور با ذراتی که به آن‌ها برخورد می‌کند، در این‌جا منظور ملکول‌های تشکیل دهنده جو زمین است، بر هم کنش دارد. این فرایند که پراکندگی نام دارد، به این صورت است که…