تسهیلات برگزیدگان المپیادهاي علمی و دانشجویی

آخرین تسهیلات موجود به شرح زیر می باشد و در صورت تغییر این برگه به روز رسانی خواهد شد .

برگزیدگان المپیاد در هر یک از رشته هاي المپیاد در دو مرحله معرفی میشوند. تسهیلاتی که تاکنون براي برگزیدگان المپیادها به تصویب رسیده، به شرح زیر است:

1 – دانشجو (رتبه هاي اول تا سوم المپیادهاي دانشجویی) در صورت قبولی در دورة دکتري  (PhD) یا دکتري تخصصی میتواند از بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  (حسب مورد ) بهره مند شود و برابر مدت استفاده از بورس تحصیلی به وزارت مربوط تعهد خدمت دهد. محل خدمت اینگونه دانشجویان با توجه به اولویت ها و علایق خودش تعیین شود.

2 – دانشجو (رتبه هاي اول تا سوم المپیادهاي دانشجویی) در طول تحصیل در دوره هاي تحصیلات تکمیلی میتواند براي ارائه مقاله در کنفرانس هاي خارجی از تسهیلاتی که از سوي وزارت مربوط تأمین می شود، استفاده کند.

3 – در اصلاحیه آیین نامه شماره 21/3536 مورخ 31/6/86 شورای هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم, تحقیقات و فناوري: رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهاي علمی دانشجویی کشور می توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش, مستقیما توسط دانشگاه ها پذیرفته شوند.

شایان ذکر است که این آیین نامه براي برگزیدگان چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی به بعد (نیم سال اول سال تحصیلی  88-89  به بعد) قابل اجرا می باشد.

4 – نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور که متقاضی دریافت بورس دکتري خارج از کشور باشند، می توانند براي تشکیل پرونده با رعایت ضوابط و معرفی مرکز المپیاد به اداره بورس مراجعه نمایند.

5 – نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور می توانند از بورس تحصیلی نخبگان استفاده نمایند.

6 – نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می توانند خدمت سربازي را با سپري کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه هاي پژوهشی روي موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.