عوامل موثر در خصلت یونی و خصلت کووالانسی یک پیوند

به طور کلی وقتی در یک پیوند کووالانس اتم های در گیر پیوند همسان نبوده وبین آنها در قدرت الکترونگاتیوی اختلاف باشد ابر الکترونی پیوند بین اتم ها توزیع یکنواخت نداشته وبه سمت اتم الکترونگاتیوتر کشیده می شود در این…

قاعده اکتت یا هشتایی

هشتایی شدن تعداد الکترونهای موجود در بیرونی ترین لایه ی الکترونی (لایه ظرفیت) و دستیابی به آرایش الکترونی گاز نجیب مبنایی برای سنجش پایداری اتم ها و میزان واکنش پذیری آنها است. عناصر گروه اول با از دست دادن یک…

چرا دمای ذوب گالیم نسبت به آلومینیوم به طور غیر عادی پایین است؟

دلیل پایین بودن دمای ذوب گالیم کوچک تر بودن آن نسبت به آلومینیم است، زیرا می دانید با بزرگ شدن اتم، قدرت نیروهای واندروالسی افزایش می یابد و با افزایش نیروهای بین مولکولی، مولکول ها با استحکام بیش تری به…